Graniitilla henkilöstön hyvinvointi on olennainen osa vastuullisuutta

Graniitilla on motivaatio kohdillaan

Suurin osa vastaajista koki Graniitilla työskentelyn motivoivana. Konsultin roolissa parhaaksi koettiin työn vaihtuvuus: ihmiset, haastavat ja mielenkiintoiset toimeksiannot, tehtävät ja monipuoliset toimialat.

Konsultin työtä kuvailtiin vastuksissa esimerkiksi näin:

”Toimeksianto on rooliltaan ja työtehtäviltään sopivan haastava ja mielenkiintoinen. Saan palautetta työstäni sekä asiakkaalla että Graniitissa ja saan työskennellä mielenkiintoisissa projekteissa, joissa voin hyödyntää ammattitaitoani. Myös Graniitin toiminnan kehittäminen ja toimintaan osallistuminen on minulle tärkeää.”

Graniittilaiset janoavat uusia haasteita

Suurin osa graniittilaisista viihtyy nykyisessä toimeksiannossan hyvin. Toimeksiantojen haluttaisiin tukevan entistä enemmän omaa urakehitystä ja niihin toivottaisiin voivan vaikuttaa nykyistä enemmän.

Oman työn merkityksellisyydestä oltiin montaa mieltä. Merkityksellisyys tulkittiin eri tavoin eri vastaajien keskuudessa, mutta erityisesti onnistumisen kokemus nousi esiin. Onnistumisen kokemusta vahvistivat oman asiantuntijuuden hyödyntäminen ratkaisuissa, asiakkaalta saatu palaute sekä asiakkuuden jatkuminen.

Valtaosa Graniittilaisista kokee tulevansa arvostetuksi. Erityisesti palautteen saaminen sekä antaminen, yhdenvertainen huomioiduksi tuleminen sijainnista riippumatta sekä ammattitaidon tunnistaminen koettiin tärkeiksi.

Palautteen vastaanottamisen koettiin olevan helppoa, mutta sen antamisen haastavampaa. Palautteen antamisen osalta toivottiin aktiivisuutta niin itseltä kuin muiltakin. Erityisesti asiakkailta saatava palaute koettiin tärkeäksi ja sen keräämisprosessia toivottiin kehitettävän.

Graniitti

Graniitin arvot pohjautuvat arvostukseen, kunnioittamiseen ja luottamiseen

  • Graniitti on paras työpaikka meidän työntekijöillemme, ja jokainen työntekijä on meille tärkeä. 
  • Organisaatio on selkeä, jossa jokaisella on selkeä rooli sekä vastuut. 
  • Kehitämme ja edistämme hyvää työkulttuuria säännöllisen, selkeän ja avoimen kommunikoinnin kautta.
  • Minimoimme ylimääräistä hallinnointia. Asiat pidämme yksinkertaisina ja selkeinä. 
  • Kasvamme kannattavasti ja olemme vakavarainen yritys.
  • Huomioimme vastuullisuuden liiketoiminnassamme.
Graniitti

Avoin viestintäkulttuuri saa kiitosta

Graniittilaiset kokevat viestintäkulttuurin sellaiseksi, jossa ideoiden esiintuomiseen rohkaistaan, eikä haittaa, vaikka viestittäisi keskeneräisistä asioista. Palautteen ja ideoiden vastaanoton taitoa tulisi kuitenkin parantaa. Samoin live-tapaamisten toivottiin lisääntyvän uuden toimiston myötä.

Yhdenvertaisuus nähtiin tärkeänä kehityskohteena. Graniittilaiset toivoivat erityisesti, että eri osaamisalueiden asiantuntijuus tunnistettaisi paremmin. Samoin nousi esiin se, ettei yhdenvertaisuuden pidä olla riippuvainen työntekijän fyysisestä sijainnista. Avoimen kommunikoinnin, osallistamisen ja muun huomioinnin nähtiin lisäävän kokemusta yhdenvertaisuudesta.

Graniitin johtamistapaa arvostettiin suurelta osin ja sen toivottiin olevan yhä aktiivisempaa osallistamista kehittämiseen ja yhteisöön. Empatiaa sekä tunneälyä, niin kuin myös matalan kynnyksen kommunikaatiota pidettiin tärkeinä:

”Henkilöstöstä pidetään huolta. Johtoa ja esihenkilöitä on helppo lähestyä. Tulen kuulluksi ja voin vaikuttaa mahdollisuuksien mukaan tuleviin muutoksiin ja/tai uudistuksiin, vähintään antamalla mielipiteeni.”

Talo täynnä kivenkovia asiantuntijoita

Graniittilaiset tietävät, että menestys on monen asiantuntevan Graniittilaisen ansiota. Talo on täynnä hyviä tyyppejä ja perustajajäsenet ovat myös halukkaita kehittämään yritystä eteenpäin. Graniitilla koettiin myös olevan hyvät verkostot ja hyvät asiakkaat.

Parhaiten Graniitti onnistui kyselyn mukaan seuraavilla osa-alueilla: Graniitin tulevaisuus nähtiin menestyvänä, avoimen palautteen antaminen koettiin helpoksi ja Graniitti koettiin hyvänä työnantajana.

Myös asiantuntijatyössä riittää kehityskohteita

Tärkeimmiksi kehityskohteiksi kyselyssä nousivat toimeksiannoissa viihtyminen, työn merkityksellisyyden kokemisen kehittäminen, roolien sekä työnkuvien parantaminen sekä avoimemman viestintäkulttuurin kehittäminen.

Erityisen hyvin Graniitin tulevaisuuden tavoitteet kiteytytyvät tässä vastauksessa:

”Toivoisin, että tulevaisuudessa Graniitilla pääsisi edelleen vaikuttamaan yrityksen suuntaan ja kehitykseen. Yhteisöllisyyttä pidettäisiin yllä. Toivoisin myös, että voisin vaikuttaa omaan toimeksiantooni ja siihen, mihin päädyn työskentelemään.”

Henkilöstötyytyväisyyskyselyn vastaukset osoittivat meidän olevan oikealla polulla antaen osviittaa siitä, mitä mihin paneutua yhä vahvemmin. Yhteistyössä Graniittilaisen kanssa paneudumme kehityskohteisiin tämän vuoden aikana, jotta pääsemme tekemään meille kaikille entistäkin paremman ja vastuullisemman työpaikan.

Keskustelemme mielellämme vastuullisuusasioista ja olemme valmiita lähtemään vastuullisuusmatkalle myös sinun yrityksesi kanssa.